Public Safety InnovationMaatschappelijke veiligheid


Human Centered Design

"Veiligheid is geen vanzelfsprekendheid en dus vraagt dat iets van jou"

Buurtwacht

Opinie

Leven in een veilige omgeving is een belangrijke sociale en economische waarde. Een veilige omgeving wordt voor een klein deel gebouwd door de maatregelen die overheden nemen om onveilige situaties uit te bannen, voor het belangrijkste deel wordt deze gecreëerd door de mensen / de gemeenschap zelf. Het verbeteren van de maatschappelijke veiligheid wordt ingezet door diverse sociale innovatie initiatieven die veelal focussen op besef en bewustwording. Mensen die wonen, werken en recreëren in een bepaalde omgeving worden aangespoord te werken aan een "Safe & Sound society", zij worden aangesproken op positieve veiligheid of op de gevaren van onbezorgd gedrag. Dat aansporen kan alleen als de "What is in it for me"-vraag goed is ingevuld. Hierbij kun je gebruik maken van de Human Centered Design methode. Eerst zal de vraag gesteld dienen te worden wat mensen ertoe beweegt om zich in te zetten voor persoonlijke en maatschappelijke veiligheid. Ter verduidelijking is het werken aan een veilige stad te vergelijken met het werken aan een schone stad. De schone stad wordt niet alleen gemaakt door de professionele vuilnisophalers, maar vooral door de mensen zelf, die hun huizen en tuinen bijhouden en bukken om een papiertje op te rapen en dat in de prullenbak doen.
Een andere vorm ter motivatie van sociale veiligheid is het toepassen van "Design out Crime". Ofwel de omgeving zo ontwerpen dat mensen niet denken aan veiligheid of onveiligheid. Zie hier link naar een filmpje van social designer Professor Kees Dorst.

Kennisdeling

Interessante artikelen/apps voor veilig samenleven:

Innoveren

De innovatieve maatschappelijke veiligheidsuitdaging is het vinden van de balans tussen bezorgdheid en onbezorgdheid als mens en in je omgeving. De methodiek van Human Centered Design helpt daarbij. Download hier de Human Centered Design Kit. Veiligheid komt niet vanzelf, daarvoor zijn gedeelde normen en waarden nodig als ook regels en wetten. Er zijn ook vele maatregelen te treffen om onveiligheid te bestrijden, maar de samenleving moet wel kunnen blijven functioneren. Je kunt, zoals bij voetbal, het doel niet dichtspijkeren want dan hebben we geen wedstrijd meer. Zo is het ook in onze maatschappelijke veiligheid; we moeten voortdurend de balans vinden, onze risico's kennen en onze aannames controleren.

Mijn ervaring

Bij het invoeren van technologische innovaties met als doel sociale veranderingen teweeg te brengen, hanteer ik het T4 model, waarbij operationele excellence voorop staat. Ik heb veel projecten mogen begeleiden bij bedrijven, overheden en gemeenten die tot mooie innovatieve oplossingen hebben geleid die de maatschappelijke veiligheid hebben bevorderd. Hier continu de aandacht op vestigen en contacten leggen, als ook lezingen geven, voortrekkersrollen naar mij toe trekken. Winnaar Social Innovation Award 2010, zie krantenartikel. Werkend vanaf 2013 voor het DITSS voor het stimuleren van innovaties voor veiligheid. Voortrekker Nationale Veiligheid Agenda 2015 op het gebied van Sociale Innovatie en Anomalie-detectie en deelnemend in de raad van advies van The Hague Security Delta.
Public Safety InnovationStrijd tegen onveiligheid

Strijd tegen onveiligheid

"Ga geen wedstrijd aan die je niet kunt winnen" (Sun Tzu)

Misdaadbestrijding

Opinie

De specialisten in de strijd tegen onveiligheid voeren een ongelijke strijd; zij zijn in ondertal. Veiligheid verdedigen is geworden tot het pareren en beheersen van onveiligheidsaanvallen. Helaas beseffen we dit te weinig, wat mij in 2012 noopte tot het schrijven van een artikel: De politie afschaffen of anders inregelen. High Impact Crime (woninginbraken, straatroof, geweld, overvallen) is een probleem waar de samenleving balans in dient te brengen om bezorgd en ook weer onbezorgd te kunnen leven. Willen we werkelijk verandering brengen zullen we daarvoor de samenleving dienen te mobiliseren. Dat is niet hetzelfde als burgerparticipatie, want ook de gespecialiseerde diensten dienen te participeren en beseffen dat ze vooral ook zelf burger zijn.

Kennisdeling

Informatie in de strijd tegen onveiligheid:

Innoveren

Er is veel kennis en kunde om de strijd tegen High Impact Crime aan te gaan, voeg daarbij dat dit een motiverend onderwerp is, dan moet het toch mogelijk zijn High Impact Crimes te bestrijden. Daartoe heb ik de succesvolle veiligheidsateliermethodiek bedacht om kennis en kunde samen te brengen voor het oplossen van veiligheidsvraagstukken. Op de website veiligheidsatelier.nl ziet u de innovaties oplossingen voortgekomen uit deze methode. In 2017 wordt door het DITSS opnieuw het Veiligheidsatelier 2017 georganiseerd. Tevens probeer ik door het Triple-Helix verbinden steeds nieuwe projecten van de grond te trekken die in de kern een goed idee zijn maar power en netwerk nodig hebben.

Mijn ervaring

Sinds mijn start als ondernemer in veiligheid ben ik steeds faciliterend en motiverend bezig geweest om oplossingen te zoeken voor onze onveiligheidsproblemen. Mijn hulp bij SMS-alert en het technisch bedenken van Burgernet, als ook de uitvinding van SafeCity zijn kenmerkend. Ik heb veel concepten ontwikkeld, zoals FireBee, HopSecure, Graag op straat, Brabant Veilig 2.0, The Anonymous Withness Box, PASSAnT. Sommige zijn nooit uitgevoerd maar hebben zeker geleid tot aandachtverandering. Mijn bedrijven hebben de eerste veiligheidscongressen georganiseerd in 1995 en in bijna elke meldkamer van Nederland stond een call-out systeem voor snelle interventie. Ik ben de mede-oprichter van de Stichting Innovatie voor Veiligheid, wat ertoe leidde dat ik gevraagd werd mijn expertise binnen te brengen bij het Dutch Institute for Technology, Safety & Security als adviseur ondernemerschap en innovatie. De Europese Commissie heeft mij begin 2016 gevraagd als expert voor het evalueren en waarderen van Horizon 2020 SME projecten op het gebied van Safety en Security. Dit werk doe ik sindsdien ongeveer 24 dagen per jaar.
Public Safety InnovationCrisis / incident management

Ramp - crisis

"De mens is de oorzaak van elke ramp"

Cynefin model

Opinie

Geen enkele crisis is hetzelfde. Voorheen werden oorzaken van rampen toegewezen aan natuur, techniek en de mens. De ontbossing, de milieuvervuiling, het ontginnen van fossiele stoffen, de bevolkingsgroei, de migratie naar steden, naar zee en naar aardbevinggevoelige gebieden zijn menselijke acties, die oorzakelijk zijn voor rampen. Elke crisis vraagt om een aanpak die rekening houdt met de omgeving, de beschikbaarheid van materialen en mensen en de kundigheid van de hulpverleningsdiensten. Het Cynefin-model (zie afbeelding hiernaast) van Lord Snowdon met de bewerking van Prof. Simon French en mijzelf is een goede leidraad voor een indeling in 4 soorten crises en is te gebruiken als kapstok voor een gedegen crisisaanpak. Door verkeerde aannames, slechte communicatie en onbegrip worden in de aanpak van crises vaak fouten gemaakt wat weer leidt tot dominoeffecten met een opeenstapeling van aanpassingen. Preventief kan veel voorkomen worden wanneer de crisishulpdiensten op eenzelfde manier zijn georganiseerd, waardoor eenduidige rolverdelingen ontstaan voor alle betrokkenen, zoals gemeenten en defensie. Hierdoor kunnen verbeterde professionele afspraken gemaakt worden en kan er beter worden samengewerkt. Internationaal wordt het organisatiediagram Incident Command System gebruikt voor het eenduidig verstaan van elkaars taken.

Kennisdeling

Interessante artikelen over crisismanagement:

Innoveren

Door de beschikbaarheid van steeds meer data, het eenvoudig vervaardigen van apps en de voortdurende beschikbaarheid van draadloze netwerken wordt aan hulpverleningsdiensten en overheden informatie ter hand gesteld die enorme mogelijkheden op diverse gebieden o.a.:

Mijn ervaring

Sinds 1993 ondernemend in veiligheid door introductie van call-out-systemen, crisismanagementsystemen, gegevensuitwisselingssystemen. Aan de wieg gestaan van vele oplossingen o.a.: Communicator, Gaos, QuickAlert, Bot-mi, EIS-win, Incident Master, DigiMak. Medebedenker softwareinrichting nationale crisismeldkamers van Nederland (NCC), Denemarken en Zuid Korea.
Wereldwijd lezingen gegeven over het gebruik van ICT in crisis management als ondernemer, als lid TIEMS, als NATO-speaker, als voorzitter ISCRAM summerschool, als oprichter/bestuurder van SIVV en als adviseur van het DITSS.
Public Safety InnovationVeiligheid en digitalisering

"Een wereld zonder grenzen, regels, wetten, normen en waarden."

cybercrime

Opinie

Internet, draadloze netwerken, cloudcomputing, big data, social media geven vele nieuwe mogelijkheden. Deze virtuele wereld vraagt veel veiligheidsattentie. Denk dan niet alleen aan de cyberaanvallen zoals op bovenstaande kaart met cyber aanvallen. Denk dan ook aan de diefstel van data en informatie die daardoor verkeerd terechtkomt en misbruikt kan worden. Denk aan de complexiteit waardoor we niet meer weten wie / wat /waar. De internetsnelweg heeft ons heel veel opgeleverd en geeft ontzettend veel mogelijkheden, maar de kwetsbaarheid voor de maatschappelijke en economische veiligheid is groot. Iedereen heeft informatie nodig om juist te kunnen navigeren in het leven, daarvoor pleit ik voor een brede gedegen aanpak voor de veiligheid van internet en ook voor curating van informatie. Voor dit laatste heb ik in 2012 een pleidooi geschreven over curating. Klik hier voor het artikel: Curating informatie voor veiligheid.

Kennisdeling

Informatie die helpt bij onderzoek:

Innoveren

De continue cyberaanvallen van hackers kunnen bedrijven, bankwezen, kennisinstituten en samenleving ontwrichten. De beveiliging tegen misbruik van de mogelijkheden die de digitale wereld biedt is een prioritair issue en dient met vereende krachten innovatief aangepakt te worden.
Dat kan zowel defensief als offensief:
Defensief:

Offensief
Maak gebruik van de intentie van de meeste internetgebruikers die vooral internet zien als hulpmiddel voor kennisoverdracht. Lees het artikel van mijn hand in het blad Idee Wat is Waar. Werk serieus aan curating van informatie!

Mijn ervaring

Tijdens een geheime militaire conferentie in Phoenix Arizona in 2005, waar ik ook spreker was, werd een presentatie gegeven door het Pacific Northwest National Laboratory. Een presentatie van 3D visuele data- analyse en ik was daar erg van onder de indruk. Deze nieuwe manier om uit big data veel informatie te vergaren, bracht me ertoe de producten van het lab naar Europa te brengen n.l.: Starlight en In-spire. Met deze virtuele analysetechnieken heb ik een aantal high impact crime onderzoeken uitgevoerd, die bijzondere resultaten opleverden. (geheimhouding)
Public Safety InnovationStrijd tegen terrorisme

Maatschappij ontwrichtende cellen uitbannen

"Ideologie opleggen met geweld."

hybride aanvallen

Opinie

In een wereld leven die niet past in je ideologie moedigt mensen aan tot veranderingen om hun leefwereld naar hun hand te zetten. Dat kan via politieke weg, verhuizen naar een meer bij hun ideologie passende omgeving of zorgen dat anderen hun ideologie overnemen, zachtaardig dan wel kwaadaardig. Dat laatste noemen we terrorisme; je ideologie op anarchistische wijze doordrukken door geweld te gebruiken en de maatschappij te ontwrichten. Terroristen zijn vaak zo overtuigd dat er voor hen maar één waarheid bestaat en zijn dan ook moeilijk beïnvloedbaar voor andere ideologieën. Terrorisme is van alle tijden, alleen de laatste jaren met de aandacht van internationale media en het via internet kunnen binnendringen in elke huiskamer, zijn terroristen verworden tot sluipmoordenaars. De maatschappij ontwrichten door angst te zaaien, door te infiltreren in gemeenschappen, door het aanbrengen van schade aan de fundamenten van een staat. Terroristische organisaties proberen met hybride aanvallen (veelsoortige aanvallen) het land te ontwrichten, zie tekening hiernaast. Terrorismebestrijding vraagt om een andere aanpak.

Kennisdeling

Informatie die helpt bij onderzoek:

Innoveren

Het opsporen van terroristische cellen en het voorkomen van terroristische aanslagen zijn de uitdagingen van elke land. Belangrijk in de strijd tegen terrorisme is het signaleren van afwijkingen (anomalieën) van het normale patroon en deze snel doorgeven aan veiligheidsdiensten. Hiervoor is continue medewerking nodig van elke inwoner. Tevens dient de anomalie doorgezet te worden naar alle belangrijke sleutelposities (overheid, agentschap, bedrijven) om deze op tijd te waarschuwen.

Mijn ervaring

In 2011 heb ik het programma QuickAlert bedacht om zo snel mogelijk vanuit de overheid staatsveiligheid, kritische organisaties en bedrijven te kunnen waarschuwen bij een dreiging. Samen met verschillende organisaties uit diverse landen heb ik een plan opgezet voor het online anoniem melden van crimineel of terroristisch gedrag voor Crime Stoppers International, The Anonymous Withness Box. Op dit moment ben ik op zoek naar operationele oplossingen voor de bescherming tegen hybride aanvallen van terroristen.
Public Safety InnovationInnovaties faciliteren en stimuleren

Luisteren, begrijpen, adviseren, uitvoeren

"Als het stormt, bouwen sommigen een schuilplaats en anderen een windmolen."

Voor innovatie dien je buiten geplande paden te denken en te doen

Opinie:

De timmerman die alles maakt van hout en spijkers, de metselaar die denkt in stenen en cement. Hoewel we allemaal op school een algemene vorming hebben gekregen, zijn we allen een eigen richting in gegaan en hebben we een functie verworven in onze omgeving. Zoals je altijd kind blijft van je ouders en je zo ook bijna altijd blijft gedragen, zijn we in ons beroep ook vaak in kolomdenken terecht gekomen. De politieman die veiligheid denkt te creëren door boeven op te pakken en de brandweer die dat doet door te blussen. We noemen dit kolomdenken, maar het is eigenlijk fuikdenken. Een kolom heeft een opening aan het begin en eind en toch zie je dat je vastloopt en steeds meer verkrampt in je kolom. Hoe kom je daar uit? Het belangrijkste is de verbinding te zoeken en een stap terug doen. Jouw waarheid is jouw waarheid in jouw perspectief. Ga samenwerken in een triple-helix-verbinding en begrijp wat de basis is van iemands oordeelsvorming, begrijp de doelen van de ander. Een wetenschapper vindt het onderzoek belangrijk, de ondernemer de oplossing en het geld en de overheid een samenleving zonder wanklanken.

Kennisdeling

Onderwerpen onder de aandacht

Innoveren

Innoveren begint meestal bij het zoeken van de vraag achter de vraag. Zonder ballast vrij proberen te denken. Iedereen heeft wel een mening over een vraagstuk en daar veelal een eigen voorstelling van een mogelijke oplossing van. Zo is in 2013 de uitvraag veiligheid Tilburg ontstaan. Pak een vraagstuk en nodig bedrijfsleven, kennisinstellingen, professionals, leken, eenieder die geïnteresseerd is uit en ga samen werken aan een oplossing. Dit is door mij in een methodiek verpakt. Zie hier een film van de uitvraag. Later is deze uitvraag Het Veiligheidsatelier geworden, waar zeer veel innovatieve oplossingen zijn ontkiemd uit diverse veiligheidsvraagstukken: lees meer op de website van het Veiligheidsatelier.

Mijn ervaring

Als ondernemer in gesprek met een ambtenaar bekroop me het gevoel dat de ambtenaar bang was dat ik hem iets wilde verkopen. Na in 2011 mijn bedrijven verkocht te hebben, was diezelfde ambtenaar heel amicaal en sprak honderduit. Dit soort vooroordelen hebben we allemaal en is ook begrijpelijk. Door het organiseren van allerlei innovatie-ateliers hebben we gemerkt dat we best willen delen met elkaar als we hetzelfde doel voor ogen hebben.
Public Safety InnovationOndernemen en besturen

Ondernemen

"Je kunt niet managen, wat je niet kunt meten."

Handen uit de mouwen steken

Opinie:

In de oneliner onder het logo staat: Veiligheid zekeren door beheren veronderstellingen. In de maatschappij nemen we veel risico's omdat we denken dat zaken goed geregeld zijn. Dat is een gevaar voor de maatschappij, maar ook voor het runnen van een organisatie. Zorg dat je weet wat je gaat managen, bepaal de zekerheden en de onzekerheden. Een bestuurder kan niets met "misschien". Besturen betekent duidelijke doelen stellen en zaken aanpakken. Gaan voor gouden medailles en daar contentieus naar toe werken voor elke organisatie en elke projectaanpak. Maar eerst beschouwen en de wezenlijke fundamenten van het bestaan van de organisatie of het project in kaart brengen, meestal via mindmapping. Niet op kantoor zitten en van bovenaf in theorie mooie verhalen opstellen, met de voeten in de klei en naar buiten gaan en communiceren, vooral met hen die het aangaat.

Kennisdeling

Informatie om over na te denken:

Innoveren

Zorgen voor een duidelijk beeld waar je naar toe wilt en zet dat op één A4. Gebruik hiervoor bekende reeds goed onderbouwde modellen, o.a. het Business Canvas Model van de website canvanizer.com. Zoek de uitdagingen op en neem niet genoegen met halve antwoorden.

Mijn ervaring

In mijn carrière heb ik diverse ondernemingen zelf opgericht zoals o.a.; SafeCity, Respond, NMA-Ecom, NMA automatisering (nu KNNS Business Solutions), OCSB, ESLAN automation, Compinfo met kantoren in heel Nederland en in België, Frankrijk en Duitsland. Met deze bedrijven heb ik met grote en kleine klanten gewerkt in automatisering, incidenten en crisismanagement, financieel management in vele sectoren, zoals o.a.; transport, veiligheid, chemie, energie, defensie, justitie.
Sinds 2011 heb ik me meer gericht op het adviseren van organisaties en het verbinden van de 3 O's (Onderwijs, Overheid en Ondernemingen) om van daaruit nieuwe energie op te wekken.
Public Safety InnovationNeem contact op

Jan Otten

"Luisteren, spiegelen, waarde toevoegen, juiste weg inslaan."

Contacteer me

Waarom?

U kunt mij, als specialist in ondernemen, innoveren en veiligheid, uitnodigen voor:Public Safety Innovation B.V.

Jan Otten
E-mail:   jan@publicsafetyinnovation.nl         Twitter@OttenJan         LinkedIn verbindenLinkedIn